FB Pixel Code
th

ข้อมูลเกี่ยวกับสายตาของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับสายตาของคุณ

 • Presbyopia (สายตายาวตามอายุ)

  ภาวะที่ดวงตาจะค่อย ๆ เสื่อมสมรรถภาพในการมองระยะใกล้ไปเองตามธรรมชาติ

  Learn More
 • Farsighted (สายตายาว)

  ภาวะที่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ แต่มองวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ไม่ชัดเจน

  Learn More
 • Nearsighted (สายตาสั้น)

  ภาวะที่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ แต่มองวัตถุที่อยู่ในระยะไกลไม่ชัดเจน

  Learn More
 • Astigmatism (สายตาเอียง)

  ส่งผลให้ทัศนวิสัยมัวหรือบิดเบือนในทุก ๆ ระยะ

  Learn More
 • Blindness (ตาบอด)

  การสูญเสียการมองเห็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์

  Learn More
 • Eye Anatomy (กายวิภาคของดวงตา)

  ดวงตาทำงานอย่างไร

  Learn More
 • Eye Strain (ตาล้า)

  ภาวะที่รู้สึกเหนื่อยล้าที่ดวงตาจากการใช้งานเป็นเวลานาน

  Learn More
Kodak Lens

Select Your Country

Site Change Photo

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้จากทั้งของทางเว็บไซต์เองและของบุคคลที่สามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความชอบของคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยืนยันการใช้คุกกี้นี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัว